فیلم سینمایی ناگهان

Suddenly, feature movie, 2019

تئاتر نفر بعد

Next One, theatre, 2020

فیلم داستانی خروج ممنوع

No Exit, movie, 2018

تئاتر بولدوزر

Bulldozer, Theater, 2018

طراحی داخلی

interior design, since 2017

تئاتر پس از برخورد جسم سخت به سر

After hitting a hard object on the head, theatre, 2017

بدلکاری در سینما و تلویزیون – تیم تندر

thunder stuntmen, cinema – t.v, since 2012