تدوین و صداگذاری فیلم داستانی کاش

wish, edit – sound edit, movie, 2019

تدوین و صداگذاری فیلم مستند نقطه اتصال

Junction point, edit, documentary, 2019

تصویربرداری، تدوین و صداگذاری فیلم فرایند بی ارادگی 

Process Of Ineffectual, camera, edit – sound edit, movie, 2019

تدوین و صداگذاری فیلم داستانی روزهای خوب

good days, edit – sound edit, movie, 2019

تهیه کنندگی، تصویربرداری، تدوین و صداگذاری فیلم مستند لبخند سکوت 

silent smile, produce, camera, edit – sound edit, documentary, 2018

تدوین فیلم مستند هشتک بیان

expression#, edit, documentary, 2019

صدابرداری، تدوین و صداگذاری فیلم داستانی کارت به کارت 

card, sound record, edit – sound edit, movie, 2016

تدوین فیلم مستند تست دوربین

acting audition, edit, documentary, 2017

کارگردانی، تصویر، صدا و تدوین فیلم مستند مواجهه با ابهام 

facing with ambiguity, directing, camera, sound , edit, documentary, 2015

تدوین فیلم تجربی یکی کمک کنه 

somebody help, edit, experimental, 2015