چیدمان مفهومی، یادمان سه شهید دانشکده بهزیستی، تهران

conceptual land art, Memorial to the three martyrs of the Welfare College , 2005

چیدمان مفهومی، جزیزه کیش

conceptual land art, kish island, 2016

چیدمان مفهومی، المان قدیس – شماره 8

conceptual installation, Saint monument – no.8 , 2004