enjoy doing not using

لذت بردن از انجام دادن، نه استفاده کردن

طراحی درب ورودی، نمونه پروتوتایپ، برای استفاده در فضاهای داخلی

entrance door design, prototype version, indoor use, 2016